Nå kan du nominere årets erfaringskonsulent

Erfaringskonsulentprisen deles ut årlig av Erfaringssentrum. Prisen deles ut til en erfaringskonsulent som har utmerket seg over tid. Vinneren må ha jobbet som erfaringskonsulent i minst 2 år for å kunne vurderes. Prisen skal gå til en som jobber i tjenestene som erfaringskonsulent og vinnere skal derfor avgrenses til mennesker som er ansatt på bakgrunn av egenerfaring.

Prisen deles ut på den årlige nasjonale konferansen for erfaringskonsulenter, Sterkere Sammen, med mindre særlige omstendigheter er til hinder for dette. Det er ikke en forutsetning at personen har utmerket seg i mediene eller har vært spesielt promotert, men det er det daglige arbeidet til erfaringskonsulenten som skal veie tyngst i priskomiteens vurdering.

 

Nominasjoner
  • Alle kan nominere kandidater til erfaringskonsulentprisen
  • Det er ikke anledning til å dele prisen mellom flere
  • Medlemmer av priskomitèen kan ikke nominere kandidater til prisen
  • Som komitèmedlem forplikter man seg til å melde seg inhabil ved nært kjennskap til nominerte kandidater
  • Det er ikke antallet innkomne nominasjoner som skal være avgjørende, men en helhetsvurdering av kandidatens prestasjoner over tid
  • Man kan nominere seg selv eller bli nominert av andre
  • Komiteen kan, om det ikke kommer inn aktuelle nominasjoner, selv velge uten prisvinner etter dialog med administrasjonen

 

Benytt dette skjemaet for å nominere din kandidat: Trykk her.

Vi tar imot nominasjoner frem til 20. september 2024.

 

Tidligere vinnere av erfaringskonsulentprisen

2017: Astrid Weber

2018: Torbjørn Mohn-Haugen

2019: Solveig Bartun Rob

2020: Morten Brodahl

2021: Susanne Albertine Davidsen

2022: Pål Berger

2023: Cecilie Reinertsen Egeland

 

Komitèens sammensetning

Priskomiteen oppnevnes av styret i Erfaringssentrum og skal bestå av minimum 2 medlemmer fra Erfaringssentrum og 2 eksterne aktører med særlig kunnskap om feltet. Priskomitèen kan utvides ved behov. Komitèen velger komitèleder ved konstituering.

Flertallsavgjørelse

Vinneren utpekes av komiteen ved en flertallsavgjørelse. Lederen av komiteen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Prisvinnerens navn med begrunnelse oversendes administrasjonen minst tre uker før prisutdelingen.

Innsyn

Nominasjoner og deres innhold skal holdes internt i priskomiteen og er taushetsbelagt. Styret i Erfaringssentrum skal ikke ha innsyn i nominasjonene. Erfaringssentrums administrasjon er komiteens kontaktpersoner og bistår ved behov. Administrasjonen bistår komiteen i den praktiske og tekniske gjennomføringen og har ansvar for innsamling av nominasjoner. Administrasjonen i Erfaringssentrum er også bundet av taushetsplikt.

Eksklusjonskriterier
  • Styremedlemmer i Erfaringssentrum kan ikke nomineres til prisen
  • Tidligere vinnere av erfaringskonsulentprisen kan ikke vinne prisen på nytt
  • Kandidater som har sin hovedbeskjeftigelse som brukerrepresentant kan ikke nomineres. Hovedvekten av kandidatens arbeid må være som erfaringskonsulent

 

Revideringer av statuttene

Styret i Erfaringssentrum har anledning til å endre på disse statuttene ved en årlig revidering som gjennomføres innen utgangen av november hvert år.

 

Gyldighet

Gjeldende Ek-pris statutter er gyldige til nye revideringer foreligger. Dato for siste revideringer skal stå øverst i statuttdokumentet.