Vedtekter

Vedtekter

(Sist revidert i forbindelse med årsmøtet 20. mars 2024) 

§ 1 Organisasjonens navn og formål 

1.1 Organisasjonen juridiske navn: Erfaringssentrum – Nasjonal bruker- og interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. Organisasjonens internasjonale navn er: Erfaringssentrum – Norwegian Association for peer support workers.  

1.2 Erfaringssentrum har som formål å bidra til utviklingen av et fagfelt for erfaringskompetanse og styrke bruker- og pårørendemedvirkning i helse-, sosial- og velferdstjenestene. Dette gjør vi gjennom å styrke erfaringskonsulenter, frivillige og likepersoner, samt ved å bidra til at det er god kvalitet på brukermedvirkningen på individ-, tjeneste-, og systemnivå.  

Dette skal vi gjøre gjennom å drive med rådgivning, informasjonsarbeid, fagutvikling og kvalitetssikring for erfaringskonsulenter og relevante interessenter.  

Vi skal skape gode møteplasser for erfaringskonsulenter og relevante interessenter.  

Erfaringssentrum er partipolitisk uavhengig og fører ingen lønnsforhandlinger eller annet fagforeningsarbeid – men kan være rådgivende i slike spørsmål.  

Erfaringssentrum skal til enhver tid samarbeide med organisasjoner, fagforeninger og andre relevante aktører som ivaretar medlemmenes interesser.

  

§ 2 Virksomhet 

2.1 Organisasjonens generalsekretær med tilhørende stab betjener de ulike organisasjonsleddene. 

2.2 Styret har arbeidsgiveransvar for generalsekretær og skal føre tilsyn med daglig ledelse. Generalsekretæren har arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte. 

2.3 Det kan opprettes regionslag i områder der det er mer enn 30 medlemmer. Regionslagene rapporterer i så fall til sentralstyret.  


§ 3 Medlemmer 

Organisasjonens hovedmedlemmer er erfaringskonsulenter, personer som ønsker å bli erfaringskonsulenter, samt personer som er ansatt på bakgrunn av egenerfaring innen helse-, sosial-, og velferdstjenestene, i frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser eller tilsvarende. 

Støttemedlemskap er for andre som ønsker å bidra til utviklingen av et fagfelt for erfaringskompetanse og styrke bruker- og pårørendemedvirkning i helse-, sosial- og velferdstjenestene, i frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser eller tilsvarende. 

3.2 Gyldig medlemskap, som gir fulle organisatoriske rettigheter, oppnås ved innbetaling av medlemskontingent for inneværende kalenderår. 

3.3 Utmelding skjer ved henvendelse til Erfaringssentrum ved administrasjonen. 

3.4 Medlemslister er konfidensielle, og skal behandles deretter. Informasjon fra disse skal kun håndteres internt i styret og administrasjonen. Det er ikke anledning til å utlevere informasjon fra våre medlemslister til noen utenfor Erfaringssentrum, utover generelle opplysninger, slik som eksempelvis antall medlemmer i organisasjonen.

3.5 Medlemmer er pliktet til å følge organisasjonens etiske retningslinjer

Valgkomiteen har tilgang til medlemslistene. 


§ 4 Finansiering 

4.1 Organisasjonens virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd, og gjennom midler fra andre interesserte. Ingen finansiering må være i strid med organisasjonens overordnede formål, verdi og etiske retningslinjer, eller endre organisasjonens uavhengighet. 

4.2 Midler som tilfaller organisasjonen gjennom offentlige tilskudd, medlemskontingenter, innsamlede midler, lotteri eller annet, er Erfaringssentrums eie. Dette kan ikke gis bort eller doneres til andre formål.

4.3 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder mer enn ett års kontingent er automatisk utmeldt av organisasjonen. For å bli medlem igjen må man da melde seg inn igjen som nytt medlem på ordinært vis. Medlemskontingenten innkreves fra administrasjonen. 


§ 5 Ansettelser 

5.1 Arbeidsgiveransvaret skal følge det organisasjonsleddet som har ansettelsesmyndighet. 

5.2 Ansatte kan ikke ha tillitsverv i det samme styret som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende. 

5.3 Tillitsvalgte kan ikke ha fast ansettelsesforhold på noe nivå i organisasjonen. Denne bestemmelsen gjelder ikke tidsbegrensede prosjekter med varighet inntil 1 år. Det kan gjøres unntak i situasjoner etter vedtak i styret der det er sykdom eller permisjon. Varigheten kan allikevel ikke overstige 12 måneder sammenhengende.


§ 6 Årsmøte 

6.1 Årsmøtet er Erfaringssentrums høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

6.2 Årsmøtet innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. 

6.3 Alle saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være tilsendt styret senest 2 uker før årsmøtet. 

6.4 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje med fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av avgitte stemmer, med unntak av vedtektsendringer og Oppløsning (Se paragraf om vedtektsendringer og oppløsning) 

6.5 Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være observatører på årsmøtet. 

6.6 Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger flere forslag på kandidater til de enkelte verv, eller hvis en av årsmøterepresentantene ber om det. Avstemninger i andre saker foregår ved åpen stemmegivning dersom ikke årsmøtet krever skriftlig avstemning i den enkelte saken. 

6.7 Alle hovedmedlemmer har stemmerett, og støttemedlemmer har talerett. Til styret kan personer som er ansatte som erfaringskonsulenter velges. I tillegg kan personer med relevant kompetanse velges hvis årsmøtet/valgkomiteen ser at det er behov for slik kompetanse inn i styret. Personer som ikke er ansatt på bakgrunn av egenerfaring kan ikke ha flertall i styret, eller være styreleder. 

6.8 Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger, der alle vedtak og valg føres inn. Protokollen godkjennes av to valgte protokollunderskrivere. 


§ 7 Årsmøtets oppgaver 

7.1 Årsmøtet i Erfaringssentrum skal:  

 • Konstituere seg  
 • Godkjenne stemmeberettigede til årsmøtet. 
 • Godkjenne innkalling og dagsorden 
 • Velge dirigent (helst en ekstern) og protokollskrivere. 
 • Fastsette forretningsorden, med valg av protokollunderskrivere og tellekorps. 
 • Behandle Erfaringssentrums årsmelding. 
 • Behandle Erfaringssentrums regnskap. 
 • Behandle innkomne forslag. 
 • Fastsette medlemskontingenten for neste års. 
 • Fastsette styrehonorarer for inneværende år. 
 • Orienteres om Erfaringssentrums budsjett for inneværende år.
 • Foreta valg av styremedlemmer og valgkomitemedlemmer.
 

7.2 Årsberetning og regnskap skal legges frem for årsmøtet til orientering og godkjenning. 

7.3 Valg av styrerepresentanter 

 • Styreleder for 2 år (velges i oddetallsår) 
 • Nestleder for 2 år (velges i partallsår) 
 • Styremedlem for 2 år (velges i oddetallsår) 
 • Styremedlem for 2 år (velges i oddetallsår) 
 • Styremedlem for 2 år (velges i partallsår) 
 • Vara styremedlem for 2 år velges i oddetallsår) 
 • Vara styremedlem for 2 år (velges i partallsår) 
 • Vara styremedlem for 2 år (velges i partallsår) 
 
7.3.1 Styremedlemmer kan velges for samme styreverv maks 2 ganger. Maksimal styreperiode sammenhengende er 8 år.
 

I tillegg har styret en representant valgt blant de ansatte når organisasjonen har seks eller flere ansatte (velges for ett år av gangen)  

7.4 Valg av valgkomiterepresentanter 

 • Valgkomitemedlem for 3 år (rullerende, 1 ny hvert 3.år) 
  Valgkomitemedlem for 3 år (rullerende, 1 ny hvert 3.år) 
  Valgkomitemedlem for 3 år (rullerende, 1 ny hvert 3.år) 


§ 8 Ekstraordinære årsmøter 

8.1 Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret anser det som nødvendig, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkalling til ekstraordinært årsmøte kan skje med 14 dagers varsel. Vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter. 


§ 9 Styrets oppgaver 

9.1 Erfaringssentrum ledes av styret som er høyeste organ mellom årsmøtene. Styret består av Styreleder, nestleder, minimum 3 styremedlemmer. 

9.2 Styret i Erfaringssentrum skal: 

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser i samarbeid med administrasjonen 
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser  for disse. 
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Erfaringssentrums økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tids gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 • Arbeidsgiveransvar for generalsekretær  
 • Representere Erfaringssentrum utad på en best mulig måte.
 

9.3 Styreleder innkaller til styremøter ved behov, minimum en gang hver annen måned. 

9.4 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder eller dennes stedfortreder, utpekt av styreleder, dobbelt stemme.

9.5 Sanksjoner: Alle styremedlemmer er forpliktet til å følge styreinstruks. Ved mislighold og/ eller overtredelser av styreinstruks eller organisasjonens øvrige retningslinjer, tas saken opp i styret. Avhengig av sakens alvorlighetsgrad kan det i ytterste fall fattes vedtak om fratredelse av sitt styreverv. 


§ 10 Vedtekter 

10.1 Endringer av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 


§ 11 Oppløsning 

11.1 Oppløsning av Erfaringssentrum kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket på nytt ha minimum 2/3 flertall.


Våre etiske retningslinjer: Etiske retningslinjer

Medlemmer er pliktet til å følge organisasjonens etiske retningslinjer (se §3.5).