Ofte stilte spørsmål

Under ressurser finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å bli erfaringskonsulent, hva en erfaringskonsulent er, litt om lønnsnivå og hva slags utdanninger som finnes for erfaringskonsulenter i Norge. Vi har samlet ofte stilte spørsmål i en enkel visning.  I tillegg har vi lagt til informasjon om hvorfor arbeidsgivere bør ansette erfaringskonsulenter og hvordan de kan gå frem. 

Leter du etter jobb som erfaringskonsulent kan du også finne inspirasjon her til hva som er viktig å tenke på.

 

 

Kort om hva en erfaringskonsulent er og gjør:

En erfaringskonsulent er en person som er ansatt i en velferdstjeneste på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker eller pasient. Erfaringskonsulentene er aller mest utbredt innenfor psykisk helse- og rusfeltet i Norge, men også andre deler av velferdstjenestene begynner å få øynene opp for viktigheten av at mennesker med egenerfaring selv arbeider i tjenestene. I Norge er det ansatt erfaringskonsulenter i kommunale tjenester, i NAV, på akuttposter innen for psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og i institusjoner for personer med avhengighetsproblematikk. 

Vi har også laget en ny artikkel på nettsidene våre der vi viser til flere ulike definisjoner av hva en erfaringskonsulent er. 

Eksempler på hva du kan få av arbeidsoppgaver i en erfaringskonsulentstilling:

• Bidra til at mennesker som sliter kan få økt grad av håp om bedring
• styrke brukermedvirkningen på individnivå 
• Sikre at brukerstemmen høres tydelig i tjenesteutviklingen
• Bistå ved lavterskeltilbud, aktivitetshus og lignende tilbud og være en støttespiller for mennesker som trenger det
• Åpne dører for brukerorganisasjonene inn i tjenestene
•  En sparringspartner for ledere
• Undervise kollegaer/nyansatte om ulike utfordringer knyttet til det å leve med psykiske utfordringer
• Være en «advokat» og i noen sammenhenger en «vaktbikkje» for pasienter slik at de får oppfylt rettighetene sine, også kalt «advocacy».

Det er stadig flere som har lyst til å arbeide som erfaringskonsulent og vi får ofte spørsmål om hvordan man går frem. Det beste tipset er å se etter stillingsutlysninger som dukker opp på Finn.no eller andre jobbsøkerportaler. 

Det å jobbe som erfaringskonsulent kan være tøft og utfordrende. Når du skal søke på jobb som erfaringskonsulent er det viktig at du har et reflektert forhold til din egen historie og innsikt i hvordan du kan bruke din erfaringskompetanse i møte med andre. Det å arbeide som erfaringskonsulent fordrer i stor grad personlig egnethet og at du er reflektert, har gode relasjonelle ferdigheter og er uredd i møte med systemet, samt genuint opptatt av å styrke brukernes stemme i tjenesteutviklingen. 

Et kjapt tips til søknaden

I en søknad kan det lønne seg å ikke snakke eller skrive for mye om dine erfaringer med spesifikke utfordringer eller diagnoser, men mer om hvordan du tenker du kan bidra for å hjelpe andre. Du bør si noe om hva du tenker du kan tilføre til utviklingen av bedre helsetjenester. 

Vi bistår gjerne

Erfaringssentrum tar gjerne imot henvendelser fra både arbeidsgivere, NAV-ansatte og deg som ønsker å bli erfaringskonsulent for å gi nærmere svar på hvordan du kan gå frem.

Ta kontakt på e-post: postmottak@erfaringssentrum.no

Store lønnsforskjeller

Det er ingen nasjonal tariff for erfaringskonsulenter enda og det er relativt store forskjeller i lønnsnivået, men lønnen ligger på alt fra 290 000 til 600 000 i året avhengig av hva slags stilling det er snakk om.

Lønnen er avhengig av en rekke ulike faktorer, som f.eks. hvordan arbeidsgiver anerkjenner erfaringskompetansen gjennom lønn. Om den som ansettes har en formell utdanning i tillegg og hva slags ansvar som ligger til stillingen. 

Ta gjerne kontakt med oss i Erfaringssentrum på telefon 91793720 eller e-post postmottak@erfaringssentrum.no hvis du har spørsmål om lønn.

Må jeg gå på skole?  

Det er i dag ikke noe krav om utdanning for å få jobb som erfaringskonsulent, men det er en fordel med forkunnskaper og viktig med gode mellommenneskelige ferdigheter, samt et reflektert forhold til egen historie. Det er økende konkurranse om slike jobber på grunn av økt bevissthet rundt at denne typen stillinger finnes – og for fremtiden kan du stå sterkere med en utdanning.

Erfaringsskolen i Oslo

Erfaringsskolen er drevet av Helseetaten i Oslo kommune. Det er et opplæringsløp som består av praksis og opplæring. skoleløpet går fra august til mars, med ca. 12 ukers praksis.

Det kommer mange dyktige erfaringskonsulenter fra Oslo ut av dette skoleløpet. Denne opplæringen passer for deg som snuser på å bli erfaringskonsulent og bor i Oslo kommune. Det er også en opplæring som passer godt for personer som ikke har så mye erfaring fra psykisk helse- eller rusfeltet, men som ønsker å utforske hva det innebærer å være erfaringskonsulent.

Opptaket til skolen består av et motivasjonsbrev og intervju. Det er erfaringsmessig mange søkere ifølge Helseetaten selv og man må ha deltatt på informasjonsmøte for å søke.

Vår erfaring viser at en god del av studentene ved skolen får jobb etter endt opplæringsløp og at det stadig er flere som etterspør erfaringskonsulenter i Oslo.

Sentrale punkter knyttet til Erfaringsskolen i Oslo 

 • Erfaringsskolen passer for mennesker med egenerfaring, men som ikke har lang fartstid i psykisk helse- og rusfeltet.
 • Utdanningsløpet gir mye tid i praksis og tett oppfølging av erfarne erfaringskonsulenter
 • Du får muligheten til praksisplass lokalt i Oslo og får prøvd deg som erfaringskonsulent på en lavterskel måte.
 • Det er et godt utprøvd konsept med gode resultater de siste tre årene, og et en god del av elevene går inn i jobb.
 • Du får bygge nettverk i et av de største erfaringskonsulentmiljøene i Norge
 • Oslo kommune kan potensielt bli en arbeidsgiver som sikrer gode arbeidsvilkår
 • Du får støtte også etter endt opplæring av de ansatte ved Erfaringsskolen

Vil du vite mer om Erfaringsskolen kan du sjekke ut nettsidene til Oslo kommune

Medarbeider med brukererfaring programmet (MB-programmet) i Bergen

MB-programmet gir en inngang til å jobbe som erfaringskonsulent eller medarbeider med brukererfaring. Det er et program som er drevet av ALF AS. ALF har som mål å få mennesker tilbake i arbeid. Ved å gjennomføre programmet «kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg». Organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum Andrea Holst har selv gått programmet og har opplevd den som en nyttig og ny inngang til arbeidslivet.

Selv sier hun at programmet har gitt henne vekst og gjort at hun har fått kunnskap om hvordan hun kan møte mennesker i tøffe livssituasjoner.

I løpet av programmet lærer du å benytte egne erfaringer som kompetanse og det tas utgangspunkt i den enkeltes tilfriskningsprosess. Programmet har holdt på siden 2006. En god del av erfaringskonsulentene/medarbeiderne med brukererfaring i Bergen har gått dette programmet.

Sentrale punkter ved MB-programmet i Bergen

 • MB-programmet går over 12 måneder og består av praksis (20 uker), teori og prosjektoppgave.
 • Temaer som tas opp er blant annet tilfrisking, kommunikasjon, stressmestring og miljøarbeid
 • Praksisplassene er i ulike tilbud, bo- og behandlingssteder innen psykisk helse- og rustjenestene i Bergen.
 • Det er 20 plasser pr. år og opptaket er i april

Datoer for informasjonsmøter blir annonsert i midten av februar hvert år. Her finner du nettsiden til alf som omtaler temaet. 

KBT Fagskole i Trondheim

Fagskolen for erfaringskonsulenter hadde oppstart høsten 2020. Det er en helt ny utdanning som gir 60 studiepoeng på fagskolenivå.  Utdanningen kan være mer akademisk enn de to overnevnte siden det er en fagskole, så hør med studiestedet om hvordan de legger til rette før du søker. Utdanningen er lagt opp til 50 prosent praksis og 50 prosent teori. Praksisfeltet og erfaringskonsulenter er sterkt inne i undervisning og veiledningsarbeidet. En fagskoleutdanning er definert som en yrkesfaglig utdanning.

Sentrale punkter knyttet til fagskolen
 • Det er mulig å gjennomføre utdanningsløpet på deltid over to år
 • Det er 40 plasser pr. skoleår
 • Du kan være i jobb samtidig som du tar fagskolen
 • Du kan bo hvor som helst i landet ettersom skolen har lagt opp til digitale samlinger
 • Skolen gir 60 studiepoeng
 • Ca 50% praksis

Du kan lese mer om oppstarten av fagskolen på nettsidene til NAPHA her. Fagskolen har også egen nettside. Der kan du lese mer om opptak og annet.

Hvorfor ansette erfaringskonsulent? 

En erfaringskonsulent kan bidra til at det skapes en mer brukerorientert kultur i velferdstjenestene, og at du som leder får inn nye perspektiver på hvordan du kan utvikle tjenesten. Erfaringskonsulenter jobber også ofte for å styrke og sikre enkeltmennesker i sine tilfriskningsprosesser. Det er også en tydelig føring flere sentrale styringsdokumenter som i den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21Nasjonal sykehusplan for 2020 – 2023, den kommunale veilederen for psykisk helsearbeid sammen om mestring

Hva bør jeg tenke på før jeg skal ansette?

Når du skal ansette erfaringskonsulent for første gang er det viktig å gjøre litt forarbeid. Lese seg opp på andres erfaringer og snakke med andre. I dag er det mange kommuner som har ansatt erfaringskonsulenter og Erfaringssentrum holder årlige arbeidsgiversamlinger slik at du som leder kan få påfyll. Vi er også behjelpelige i prosessen med å ansette om du har behov for det. 

Du kan også lese om andre som har gjort det før deg, f.eks. Helse Bergen og Velferdsetaten i Oslo kommune

Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse har laget en egen håndbok om brukeransettelser. 

 

Vi kan bistå med prosessen frem mot utlysning

Om du skal lyse ut en stilling eller vil drøfte hvordan du bør gå frem før du får ansetter erfaringskonsulent bistår vi deg gjerne. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang. 

En erfaringskonsulent er ansatt i helse- velferdstjeneste og skal bidra til at erfaringskompetansen blir et verktøy i møte med pasienter og brukere, og i tjenesteutviklingen. En brukerrepresentant representerer en pasient- brukerorganisasjon og representerer denne i ulike råd og utvalg. Erfaringssentrum mener at erfaringskonsulenter og brukerrepresentanter bør søke sammen der det er mulig for å styrke brukermedvirkningen i tjenestene.

Det er ingen sikker oversikt over det eksakte antallet erfaringskonsulenter, medforskere og medarbeider med brukererfaring (MB) i Norge. I 2021 meldte SINTEF gjennom sin IS 24/8 rapportering at 38 prosent av kommunene har ansatt erfaringskonsulenter. Det foreligger også tall fra spesialisthelsetjenesten, men disse er noe mer usikre.