Samskaping med erfaringskonsulenter

Samskaping med erfaringskonsulenter

Vil du delta i et forskningsprosjekt om:

Samskaping med erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester?

I dette studiet ønsker vi å få kunnskap om hvordan samskaping med erfaringskonsulenter knyttet til utvikling av tjenestene foregår. Et stort antall norske erfaringskonsulenter formidler at de deltar i utviklingsarbeid, råd og utvalg som har til hensikt å forbedre tjenestene (Erfaringskonsulentundersøkelsen 2020, 2021). I tillegg har flere erfaringskonsulenter samtidige verv/er aktive som brukermedvirkere på vegne av brukerorganisasjoner. Vi ønsker å vite mer om hvordan erfaringskonsulenter/brukermedvirkere opplever å sjonglere mellom disse rollene og når de opplever at deres perspektiver, erfaringer og kunnskap blir nyttiggjort.

Formål

Dette studiet inngår i et større forskningsprosjekt. Formålet er å forstå hvordan integrering av erfaringskonsulenter endrer de offentlige tjenestene på rus-og psykisk helsefeltet. Hovedformålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke hvorvidt integreringen av erfaringskompetanse ved å ansette erfaringskonsulenter i tjenestene i Norge fører til mer samskaping i tjenestene og utvikling av mer relevante og bedre tilpassede tjenester til målgruppen. Kunnskapen fra forskningsprosjektet skal formidles i artikler, tekster og i undervisning.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Kristina Bakke Åkerblom er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Velferd og Deltaking, HVL. Hun er ansvarlig for forskningsprosjektet og gruppeintervjuene som gjennomføres i studien.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

I denne studien ønsker vi å komme i kontakt med personer som er ansatt som erfaringskonsulent og som samtidig har verv som brukermedvirkere. Fortrinnsvis de som har slike doble roller per i dag. Eventuelt dersom et av vervene/ rollene nylig er avsluttet.

Hva innebærer det for deg å delta?

Et gruppeintervju tar vanligvis mellom halvannen og to timer. Vi vil ta lydopptak som senere blir transkribert. Lydopptaket slettes når det er transkribert.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Alle opplysninger knyttet til gruppeintervjuene  blir anonymisert slik at det ikke er mulig å identifisere personer i publikasjoner eller offentliggjøringer fra dette prosjektet.

Hvis du velger å delta, kan du likevel når som helst velge å trekke ditt samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg og ditt intervju blir da slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller hvis du senere velger å trekke deg.

Klikk her for å melde din interesse

 

Erfaringssentrum bistår i rekrutteringen til forskningsprosjekt. Les mer om andre prosjekter her