Ulike roller for å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen i tjenestene

roller for å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen

Det er mange ulike roller en kan ha for bidra til å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen. Her har vi i Erfaringssentrum samlet korte definisjoner av de ulike rollene. Vi har også laget en plakat du kan bruke i presentasjoner eller henge opp på din arbeidsplass om de ulike rollene for å styrke brukerperspektivet og erfaringskompetansen i tjenestene.

Her er definisjonene vi har kommet frem til i samråd med Fagrådet for erfaringskompetanse og tilgjengelig litteratur. Det finnes noe ulike definisjoner, men vi har her fått med hovedtrekkene.

Brukerrepresentanter:

Brukerrepresentanter er valgt av en organisasjon til å sitte i råd og utvalg for å komme med innspill i forhold til utformingen av tjenester og tilbud. Brukerrepresentanten representerer sin organisasjons meninger og perspektiver på utforming av tilbud og tjenester.

Brukerrepresentanter arbeider også opp mot politikere og andre myndighetspersoner for å påvirke utviklingen av helsetjenestene.

Hvis du selv ønsker å lære mer om hva det kreves av deg for å bli bruker- eller pårørenderepresentant kan du sjekke ut dette nettkurset Helse Sør-Øst har laget: Norsk versjon. Samisk versjon.

Erfaringskonsulenter:

Som erfaringskonsulent er man ansatt direkte i tjenestene på bakgrunn av egenerfaring med å benytte tilsvarende tjenester. Erfaringskonsulenter skal bidra til økt brukermedvirkning på individnivå og til tjenesteutviklingen. En sentral del av erfaringskonsulentens rolle er å være brobygger mellom pasientene og hjelpeapparatet. I tillegg er en helt sentral del av arbeidet til erfaringskonsulentene å være håpsbærer.

I sin direkte oppfølging med pasienter, brukere og pårørende arbeider erfaringskonsulenter oftest etter likepersonsprinsippet. Når erfaringskonsulenter deltar i tjenesteutvikling kan dette skje ved at de involveres i samarbeid om planlegging, design og evaluering av tjenester de er ansatt i, og ved å arbeide med kultur- og holdningsendring i tjenestene.

Det er flere begreper som benyttes om denne typen stillinger. Dette kan være erfaringsmedarbeider, medarbeider med brukererfaring eller brukerspesialist. Sistnevnte er mest vanlig i FACT-teamene. På engelsk er betegnelsene varierende, men begrepene «Peer worker», «Peer support worker» og «peer support specialist» brukes mye.

Medforskere:

i rollen som medforskere er en tilknyttet forskningsprosjekter og bidrar med å sikre at brukerperspektivet styrkes gjennom hele forskningsprosessen. Både brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter og andre tjenestebrukere kan være medforskere.

Likepersoner:

Jobber frivillig og leder eller deltar i samtaler der personer med helseutfordringer har behov for støtte. Enten i grupper, eller i en til en samtaler.

Det kan også være viktig å skille mellom hva bruker- og pårørendeorganisasjonene bidrar med, og hva erfaringskonsulentene bidrar med. Vi har derfor også forsøkt å beskrive de ulike aktivitetene bruker- og pårørendeorganisasjonene har og hvilke oppgaver og roller erfaringskonsulentene har i tjenestene:

Bruker- og pårørendeorganisasjonene:

 • Er en drivkraft for å utvikle tilbud og aktiviteter som gir mennesker med helseutfordringer og deres pårørende bedre liv
 • Være en pådriver for at personer med funksjonsnedsettelser får likeverdig demokratisk deltagelse som andre grupper i møte med velferdstjenestene.
 • Utnevner personer som skal sitte i råd og utvalg i offentlig og ideell sektor
 • Fremmer saker i politiske fora på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå for å påvirke forbedringsarbeid og styrke brukermedvirkning for tjenestebrukere på individ-, tjeneste- og systemnivå i velferdstjenester
 • Kvalitetssikrer og lærer opp brukerrepresentanter, likepersoner og erfaringskonsulenter
 • Gjennomfører konferanser for å fremme brukerperspektivet i helse- og omsorgstjenestene
 • Aktive medspillere i forsknings-, forbedrings- og utviklingsarbeid
 • Skaper arenaer der likepersoner kan gjøre sin jobb

Erfaringskonsulentene: 

 • Er ansatt på ordinære vilkår i velferdstjenester som gir tilbud til personer med helseutfordringer i ideell, offentlig og privat sektor
 • Kan være prosjektledere eller prosjektmedarbeidere når nye tjenester utvikles, forskningsprosjekter skal gjennomføres og eksisterende tjenester forbedres.
 • Bidrar som betalte likepersoner inne i tjenestene
 • Er håpsbærere og brobyggere
 • Lede råd og utvalg, og sitter i prosjektgrupper i forbindelse med forbedringsarbeid.
 • Jobbe sammen med brukerorganisasjonene for å gi innspill til saker som bør tas inn i politikkutvikling kommunalt, fylkeskommunalt og/eller nasjonalt nivå.
 • Bidra til at pasientens stemme blir hørt og at de får sine rettigheter oppfylt
 • Være døråpnere for kompetente brukerrepresentanter inn i forbedringsarbeid, råd og utvalg i offentlige og ideelle virksomheter.
 • Aktive medspillere i forsknings-, forbedrings- og utviklingsarbeid
 • Bidrar til å bygge ned stigma og sikre at erfaringskompetansen blir et verktøy flere fagpersoner kan benytte seg av i møte med tjenestebrukere.

Her kan du laste ned plakaten vi har laget i A2 eller A3 format:

Last ned pdf-versjon av plakaten her

Bildefil til bruk i presentasjoner

Du kan også lese mer om brukermedvirkning på nettsidene til Helsedirektoratet. 

Vil du gi tilbakemeldinger på plakatene? Er det ting vi mangler eller definisjoner du mener vi bør oppdatere? Ikke nøl med å ta kontakt på e-post: hei@erfaringssentrum.no

Er du på utkikk etter andre ressurser om erfaringskonsulenter og erfaringskompetanse, kan du finne dem her.