ingenting om oss uten oss – Webinar

ingenting om oss uten oss

Ingenting om oss uten oss

16. februar var vi medarrangør på Webinaret «ingenting om oss uten oss». Webinaret er en forsmak på den nasjonale konferansen som egentlig skulle arrangeres 16. og 17 februar. Grunnet pandemien måtte den utsettes til 6. og 7. September. Du kan lese mer om konferansen her. 

Konferansen er et samarbeid mellom de brukerstyrte sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum. Det var med tungt hjerte at konferansen ble flyttet, men som et lite plaster på såret arrangerte vi et gratis Webinar.  Webinaret inneholdt en del av tematikken som egentlig skulle vært på konferansen. Samlingen hadde nesten 200 påmeldte deltakere og ca 135 deltakere møtte opp. Webinaret er det andre i rekken som arrangeres i forbindelse med dette. 

Kårhild Husom Løken fra Sagatun brukerstyrt senter ønsket velkommen og ledet oss gjennom programmet for dagen. Vi ble ønsket velkommen med et musikalsk innslag. Denne saken er en oppsummering av innleggene.

Recoveryhjelpa i Sandnes

Recoveryhjelpa i Sandnes var første innleder og Elisabeth Høyland, Cecilie Egeland og Lars Morten Wathne representerte mestringsenheten i Sandnes. Innlegget  bar tittelen «sosial ulikhet, stigma og fattigdom». De fortalte om tilbudene sine i Sandnes hvor de har et recoveryorientert fokus ved å åpne for mulighet for løpende tilbakemeldinger fra innbyggere og bruker og pårørende-forum. De har også flere ansatte erfaringskonsulenter. Mestringsenheten har laget en egen ordbok for å bedre antistigmaarbeidet hvor fokuset er å velge ord og uttrykk som ikke oppleves stigmatiserende.

I Sandnes har de også startet opp «recoveryhjelpa» hvor målet er å knytte kontakt med bruker- og pårørende-organisasjoner for å benytte de allerede eksisterende tilbudene. Recoveryhjelpa bistår innbyggere som ønsker det, med å finne aktiviteter og tilbud som passer for dem. Recoveryhjelpa møter mennesker på et likeverdig plan. Du kan lese mer om recoveryhjelpa her. 

Erfaringsskolen

Tor Øystein Langsholdt og Elin Sundbarm fra Erfaringsskolen, Helseetaten i Oslo kommune fortalte om Erfaringsskolen. Erfaringsskolen ble startet i 2018 og er inspirert av MB-programmet i Bergen. Målet er å gi innbyggerne bedre og mer tilrettelagte tjenester og sikre erfaringsbasert kunnskap i tjenestene. Bakgrunn for oppstarten var at de savnet at erfaringskonsulentene hadde klare rammer og linjer og kunnskap om hvordan erfaringsdelingen kunne foregå. Hensikten er å gi erfaringskonsulentene et felles faglig grunnlag for yrkesutøvelsen.

Erfaringsskolen har et fokus på hvordan og når man deler og hvordan man sikrer at brukeren er i fokus. Skolen varer i syv måneder og inneholder både teori og praksis. Undervisere er erfaringskonsulenter, fagpersoner, frivillige foreninger og andre som har kompetanse på feltet. Studentene følges opp underveis og veiledes i yrkesutøvelsen. Skolen avsluttes med en eksamen/prosjektoppgave med en påfølgende presentasjon av arbeidet. Her finner du mer informasjon om Erfaringsskolen. 

Høgskolen i Innlandet

Henning Pettersen fra høgskolen i innlandet snakket i sitt innlegg om «Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter». Pettersen fortalte om «Tony» som er tildelt en avsidesliggende container som bolig og at mennesker kjører sakte forbi for å «se på ham som bor i containeren».  Selv om recovery kommer i større grad, forteller han at dette utøves i for liten grad i praksis.

Vi ble introdusert for begrepet medborgerskap og  motsatsene «utenforskap» og»marginalisering». Vi er med på begrepets historiske reise som strekker seg tilbake til 1800-tallet og sosiologen Thomas Marshall.

Medborgerskap kan brukes både for å ekskludere og for å inkludere. Vi ledes gjennom medborgerskapsmodellen som handler om hvordan en person ivaretar de rettigheter, plikter, roller, ressurser og relasjoner som er tilgjengelig i samfunnet (Rowe, 2015). Han presenterer medborgerskap som en nyskaping innenfor psykisk helsefeltet. Her er fokuset å sikre tilpasset behandling til hver enkelt. Det har en stor nytteverdi å sikre tilhørighet i lokalmiljøene og å jobbe med medborgerskapsmodellen.  Nyankomne innvandrere og rusavhengige  er eksempler på mennesker som utsettes for stigma ved å bli sett på som «annenrangs borgere».

Han avslutter med å fortelle om containerboligen til «Tony» og lokalbefolkningens protester mot at disse borgerne skal bosettes her, og med dette at noen mennesker utsettes for annenrangs boforhold. Her ser i et tydelig eksempel på et medborgerskap som ikke er likeverdig i Norge i dag. Kan vi sette oss andre mål for psykisk helsetjenestene og dermed sikre fullverdig medborgerskap for alle?

Politisk debatt

Webinaret fulgte videre opp med en politisk samtale mellom Sandra Bruflot fra høyre og Even A. Røed fra arbeiderpartiet. Karianne Kroglund Monstad ledet samtalen. Tema for samtalen var «Hvilken plass har brukernes stemme i utformingen av psykisk helse og rustjenestene?

Begge politikerne var tydelig opptatt av at brukermedvirkning og erfaringskompetanse er viktig inn i tjenestene og at pasienten skal være i fokus. Røed var særlig opptatt av å peke på viktigheten av ordnede former for erfaringskonsulenter og å øke bruken av dem i flere arenaer. Bruflot pekte på viktigheten av anerkjennelse av erfaringskompetanse og forebygging av stigma. Røed fulgte opp med å peke på viktigheten av samarbeid mellom fag og erfaring fremfor kniving mellom disse to. Ved å systematisere og sikre ordnede forhold for erfaringskompetansen i større grad vil rollen få mulighet til å utvikle seg i tjenestene. Bruflot påpeker at erfaringskompetanse er et viktig krav i  nåværende styringsdokumenter og at dette medfører at det naturlig innføres i økende grad. Røed peker på viktigheten i å skille mellom brukermedvirkning og erfaringskonsulenter og at vi må fokusere på kompetanseheving og tydelige roller. «De politiske intensjonene lover godt for fremtiden», oppsummerte Skoglund.

Erfaringssentrum

Styreleder i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen rundet av webinaret med en oppsummering av innleggene og en viktig oppfordring til  å jobbe sammen og opprettholde dialogen på tvers av yrker og forutsetninger. Mohn-Haugen påpekte viktigheten av de små historiene om skjebner og levde liv. Han beskrev innleggene som et skritt i riktig retning for økt medborgerskap og økte menneskerettigheter.

«En ting er sikkert og det er at vi alle gjør pionérarbeid for å få brukerstemmen enda tydeligere frem i tjeneste- og samfunnsutviklingen. Det kan på sikt bidra til at flere som er redde bak maska, får sin stemme hørt.»

Mohn-Haugen avsluttet med å sitere Trygve Skaug og diktet «En ode».

Tusen takk til alle som deltok! Vi gleder oss til å avholde den nasjonale konferansen «Ingenting om oss uten oss» 6. og 7. september og håper vi ser mange kjente og ukjente ansikt der