Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap

En forsmak på konferansen «ingenting om oss, uten oss»

Erfaringssentrum var teknisk ansvarlig for webinaret «Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap». Webinaret foregikk på Zoom og hadde rundt 90 deltakere. Arrangementet var en forsmak på konferansen «Ingenting om oss, uten oss» som blir arrangert i samarbeid mellom De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA, Erfaringssentrum og en rekke samarbeidspartnere.

Målet med konferansen som avholdes i Oslo 16. og 17 februar 2022 er å øke fokuset på en mer recoveryorientert forståelse i hjelpeapparatet.

Bred representasjon blant innledere

Leder av styringsgruppen Kårhild Husom Løken åpnet webinaret og ønsket deltakerne velkommen før hun gav ordet til programkomiteens leder Bengt Karlsson som presenterte betydningen av Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap i psykisk helse – og rusfeltet. Han gav ordet til Marius Storvik (1.amanuensis ved universitetet i Tromsø) som holdt et viktig innlegg om menneskerettigheter, nødrett og diskriminering. Ordet ble sendt videre til Guro Gabrielsen – Fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet: Hun presenterte sine erfaringer rundt Norges utfordringer med CRPD med særlig fokus på tvang og diskriminering.

Erfaringskonsulent Målfrid Fram Jensen delte sine erfaringer om journalnotater og utfordringene med disse. Innlegget bar navnet «Hvem skal vi tro? – Journalnotat kan sette pasientens rettssikkerhet i fare». Hun fremmet problematikken rundt feil i journaler og konsekvenser det får for pasientens rettsikkerhet hvis disse ikke blir rettet.

Etter en kort pause fikk Kenneth Arctander – Daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon ordet. Han stilte spørsmålet: «En ruspolitikk forankret i menneskerettighetene?» Han fokuserte på at ruspolitikken i Norge bør avkriminaliseres for å oppnå bedre behandling av rusavhengige. Han delte sterke historier om at rusavhengige er redd for å be om helsehjelp grunnet frykt for straff og at avkriminalisering kan bedre dette.

Takk for nå!

Arrangementet ble oppsummert og avrundet av Bengt Karlsson og vi takker innledere og alle som deltok for noen spennende timer og gleder oss til konferansen i februar! Husk å sende inn abstrakt til konferansen i februar hvis du har en god idé!