Hva er en erfaringskonsulent?

hva er en erfaringskonsulent?

Det er flere ulike beskrivelser av hva en erfaringskonsulent er, men felles er at det er stillingsbenevnelsen til personer som er ansatt i tjenestene på bakgrunn av sin egenerfaring med å være tjenestebruker, pasient eller pårørende, i private eller offentlige velferdstjenester.

I boken «Erfaringskonsulenten, funksjoner, roller og involvering» utgitt på Fagbokforlaget i 2023 definerer redaktørene erfaringskonsulenten på følgende måte:

En erfaringskonsulent er en person som er ansatt i helse-, sosial eller velferdstjenestene på bakgrunn av egne erfaringer fra store livspåkjenninger eller sykdom, og som har brukt tjenestene i sin prosess for å komme videre. De benytter sin kunnskap, kompetanse og perspektiver for å støtte enkeltpersoner eller grupper, i tillegg til at de bidrar til tjenesteutviklingen. En erfaringskonsulent kan også ha pårørendeerfaring, og jobbe på bakgrunn av disse erfaringene i tjenestene.

Hos KBT Fagskole finner vi følgende definisjon av hva en erfaringskonsulent er:

«Erfaringskonsulent» er stillingsbenevnelsen på en person som er ansatt i helse-, omsorg- og velferdstjenestene, pedagogiske tjenester eller andre organisasjoner på bakgrunn av sin erfaringskompetanse, ervervet som pasient, bruker eller pårørende.

Erfaringskonsulenten er ansatt både i offentlige og private virksomheter. De bruker sin erfaringskompetanse for å hjelpe andre. Erfaringskonsulenten bør ha både nærhet og distanse til egne erfaringer, og et reflektert syn på hvordan erfaringene kan brukes innenfor helse-, omsorg- og velferdstjenestene.

Erfaringskonsulentrollen bygger på en recoveryorientert tilnærming og jobber ofte etter likepersonsprinsippet. Erfaringskonsulenten skal ta utgangspunkt i pasientens/brukerens ønsker og meninger ved å gi støtte og veiledning til styring av eget liv.

På sine ressurssider definerer Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha), en erfaringskonsulent på følgende måte:

En erfaringskonsulent er en person som er ansatt i tjenestene eller andre organisasjoner på bakgrunn av sin erfaringskompetanse, enten som bruker eller pårørende. Erfaringskonsulenter bidrar til økt brukermedvirkning på individnivå. Erfaringskonsulenter som jobber på systemnivå, kan bidra til at tjenesteutvikling tar utgangspunkt i brukernes og pårørendes behov.

Arbeidsoppgavene til en erfaringskonsulent er blant annet:
  • Bidra til at tjenestebrukere opplever økt grad av håp og mestring, Styrke brukermedvirkningen på individnivå
  • Bidra til å løfte brukerperspektiver inn i tjenesteutviklingen
  • Jobbe etter likepersonsprinsipper i møte med tjenestebrukere
  • Undervise kollegaer, studenter og andre om ulike utfordringer knyttet til helseutfordringer av ulik art
  • Sikre at brukerne får sine rettigheter oppfylt
  • Være med som prosjektmedarbeider i forskningsprosjekter (også kalt medforskere)
  • Samarbeide med bruker- og pårørendeorganisasjoner
Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo  laget en film om erfaringskonsulenter, den kan du se her:

Det er også flere andre lignende roller en kan ha knyttet til å styrke brukermedvirkning i tjenestene. Erfaringssentrum har laget en egen plakat der de ulike rollene er beskrevet. Den kan du se under eller laste ned her.