Helsepersonellkommisjonen ser potensiale for mer bruk av erfaringskonsulenter fremover

Helsepersonellkommisjonen

2. februar la Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport «Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».  Vi i Erfaringssentrum har vært spent på hvor vidt erfaringskonsulenter ville bli nevnt i rapporten. Det ble erfaringskonsulentene. 

Helsepersonellkommisjonen skriver at det ligger et potensiale i å satse på erfaringskonsulenter og gjøre dette til et yrke. Det vil gi flere muligheter til å ta i bruk egne erfaringer. Færre kan bli avhengige av trygdeytelser og det kan gi en positiv helseeffekt. Det trengs imidlertid mer kunnskap om erfaringskonsulentenes rolle, og hvordan denne kompetansen kan brukes på effektiv måte i tjenestene.

– Jeg er enig i at det trengs mer kunnskap om hvilken rolle erfaringskonsulentene skal ha i tjenestene. Det er i dag store forskjeller på hvordan dette gjøres ute i ulike tjenester. Vi har fått tilbakemeldinger fra ledere, fagansatte og erfaringskonsulenter om at det fungerer godt en mange steder.  Andre steder er jeg rett ut bekymret for at erfaringskonsulenter sliter fordi rollen er uklar og at verken ledere eller fagansatte har vært klar for å ansette erfaringskonsulentene sier generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen

I et av forslagene til tiltak foreslår Helsepersonellkommisjonen at:

«Helsepersonellkommisjonen foreslår å utrede hvordan erfaringskonsulenter i større grad kan inngå i arbeid som omfatter helsefremming, forebygging og lavterskeltilbud, men også som brobyggere mot helse- og omsorgstjenestene, særlig innen psykisk helsevern.

For brukeren kan erfaringskompetanse bidra til bedring av egen psykiske helse, styrke opplevelsen av håp, myndiggjøring og livskvalitet. For erfaringskonsulenten kan arbeidet gi en helseeffekt i form av økt selvfølelse og følelsen av å være til nytte».

– Det er spennende at Helsepersonellkommisjonen ser potensialet i bruken av erfaringskonsulenter fremover. Som kommisjonen skriver er det allikevel et behov for å avklare hvilke roller erfaringskonsulentene skal ha i tjenestene, og hvordan de kan benyttes mer effektivt. Det blir derfor spennende å følge med på hva som skjer. Vi kommer i hvert fall til å bidra så mye vi kan til forskningsprosjekter og opplæringer som kan gi erfaringskonsulenter økt kompetanse sier Mohn-Haugen.

Mohn-Haugen sier det er en av grunnene til at vi sikter bredt når det kommer til kursing. Erfaringssentrum tenker at webinarer om temaer knyttet til ulike relevante temaer er aktuelt. I mars har vi neste webinar, om selvivaretagelse.

– Jeg vil også benytte anledningen til å takke leder i Napha, Ellen Hoxmark som hele veien har vært opptatt av at erfaringskompetanse og brukermedvirkning må ha en sentral plass i helse- og omsorgstjenestene fremover. Samarbeidet med Napha er viktig for oss, og uten Ellen og Napha tror jeg ikke erfaringskonsulentene hadde fått så mye plass. erfaringskonsulentene-blir-fler

Brukermedvirkning er viktig for å utvikle helse- og omsorgstjenestene

Et annet viktig poeng som kommer frem i Helsepersonellkommisjonens rapport er at brukerorganisasjonene og frivillige også må utnyttes som ressurser.

Her tenker jeg at erfaringskonsulentene kan ha en sentral rolle i å skape gode partnerskap mellom tjenestene og brukerorganisasjonene Det er viktig å huske på at erfaringskonsulentene bidrar med å bringe inn brukerperspektivet i tjenesteutviklingen. Det betyr ikke at erfaringskonsulentene gjøre den samme jobben som brukerrepresentanter, men det betyr at erfaringskonsulentene bør bidra ved å invitere inn representanter fra lokallag og holde kontakten med disse miljøene.

Noen uheldige formuleringer?

Det er helt klart en seier at erfaringskonsulentene blir løftet frem slik de blir i rapporten. Det at kommisjonen ser at det burde vurderes om det blir et yrke er bra. Samtidig kjenner jeg litt på at vi ikke må tenke at erfaringskonsulentene spesielt skal brukes innen psykisk helsevern. Jeg tror det har potensiale også innenfor andre deler av helsetjenestene.

Det er mulig kommisjonen har utelatt rusfeltet her fordi fordi det har vært kontroverser som er omtalt i enkelte sammenhenger.  Jeg håper allikevel at myndighetene bruker tid på å se til andre land for se hvilke andre typer tjenester erfaringskonsulentene kan bidra i. Det kan være blant annet være innenfor kriminalomsorgen og i geriatriske avdelinger. Dette prøves nå ut i regi av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Erfaringssentrum kommer til å følge opp dette videre og ta det med oss. Vi håper også en del erfaringskonsulenter kaster av seg «erfaringskonsulent-hatten» og blir sosionomer, sykepleiere, eller tar doktorgrader. Å bli i en rolle for lenge, er ikke alltid like heldig.

Her kan du lese hele rapporten til Helsepersonellkommisjonen.  

(se side 132, 136, 137 og 152 for omtale av erfaringskonsulenter)

Rapporten er nå på høring, og du kan sende inn innspill om du har noen her.