Behov for mer kunnskap om erfaringskonsulenters roller

Kristina Åkerblom

2. februar ble helsepersonellkommisjonens rapport lagt frem. Det er positivt at kommisjonen ser potensiale for å satse på erfaringskonsulenter fremover tror Kristina Åkerblom. Samtidig har hun forståelse for at en del erfaringskonsulenter reagerer fordi kommisjonen tilsynelatende likestiller erfaringskonsulentenes bidrag med frivillig arbeid.

Hva er du særlig fornøyd med at nevnes?

– Helsepersonellkommisjonen påpeker behov for mer kunnskap om hvordan erfaringskonsulenters roller og kompetanse kan brukes på effektive måter i tjenestene. Slik forskning er viktig. Det er fordi slik kunnskap kan skape bedre tjenester. I tillegg kan slik kunnskap sikre mer meningsfulle roller for erfaringskonsulenter selv sier Kristina Åkerblom.

Hva sier forskningen om hvilke roller erfaringskonsulenter har og hvordan de kan benyttes?

Vi har nylig kartlagt hva slags roller erfaringskonsulenter har i tjenester på psykisk helse- og rusfeltet, og hvilke resultater som beskrives, i internasjonal forskningslitteratur (link til artikkelen her). Vår konklusjon er at erfaringskonsulenter sjelden har roller hvor deres ressurser blir nyttiggjort. Når det er sagt, så har mitt ph.d. prosjekt identifisert mange gode praksiser i norske tjenester. Men, jeg ser helt klart behovet for forskning som tydeligere kan dokumentere hvorvidt, og eventuelt når, erfaringskonsulenter bidrar til å oppnå ønskede resultater. Det er imidlertid vesentlig at slik forskning baseres på at erfaringskonsulenter har roller hvor deres ressurser blir nyttiggjort.

Hvordan synes du erfaringskonsulenter blir fremstilt av helsepersonellkommisjonen?

Jeg har snakket med flere erfaringskonsulenter som har reagert på en modell, formet som en pyramide, som skal fremstille oppgavedeling mellom ulike grupper i tjenestene (s, 132). De er bekymret fordi erfaringskonsulenter fremstilles som om de er «nederst på rangstigen». De er frustrert fordi erfaringskonsulenters kompetanse ikke forstås som en ressurs i rapporten. Men, at de å ansette erfaringskonsulenter er viktig fordi samfunnet sparer penger når flere personer inkluderes i arbeidslivet.

Helsepersonellkommisjonen

– Det er et sunnhetstegn at erfaringskonsulenter blir bekymret. Rangering av faggrupper i en hierarkisk modell, stemmer dårlig overens med et tverrfaglig ideal. Helsepersonellkommisjonen legger til grunn at faggrupper skal fungere ‘side om side’, men illustrerer med modellen at ikke alle deltakerne i tjenestene er like viktige. Det er naturlig at særlig de som defineres som ‘nederst i hierarkiet’ er skeptiske. Anerkjenner de som er ‘øverst i hierarkiet’ intensjon bak erfaringskonsulenters roller? Er de villig til å inkludere dem, la seg påvirke og utfordres av deres kompetanse og perspektiver? Erfaringskonsulenters praksis i norske tjenester krever støtte fra dem som er ansvarlige for å forstå intensjonene. Hvis ikke lykkes vi verken med å etablere meningsfulle, eller effektive erfaringskonsulentroller.

Som du nevnte, publiserte dere nettopp en ny artikkel. Hva er de viktigste funnene?

Vi har gjennomgått internasjonal forskningslitteratur om erfaringskonsulenter. Dette gjorde vi for å kartlegge hvilke roller og hvilken type samarbeid de er involvert i. Oppsummeringen vår viser at erfaringskonsulenter oftes beskrives som utøvere av tjenester, hvor de i ulik grad forventes å benytte sin erfaringskompetanse. Vi ser også at at erfaringskonsulentene sjelden bidrar til å definere hvilke tjenester som utøves, og hvordan disse tjenester er designet forteller Åkerblom. 

Hvordan tenker du at funnene kan ha overføringsverdi i praksis ute i tjenestene?

Norske styringsdokumenter påpeker at erfaringskonsulenter skal ha viktige roller i tjenesteutvikling. Imidlertid har forskning fokusert mye på deres medvirkning på individnivå. Kunnskap om hvordan erfaringskonsulenter kan involveres på gode måter og påvirke tjenesteutvikling er knapp. Artikkelen tydeliggjør hvilke roller erfaringskonsulenter bør ha i samarbeidspraksiser for å bidra til (innovativ) tjenesteutvikling. 

Hvordan har prosessen med å skrive artikkelen vært?

Prosessen med å skrive artikkelen har vært tidkrevende, men svært engasjerende og lærerik. Det har tatt tid fordi selve artikkelen oppsummerer kunnskap fra 172 artikler. I tillegg har vi måttet lese en veldig mange artikler for å avgjøre om de skulle inkluderes i studien eller ei. Det har vært veldig lærerikt og spennende å få bruke tid på å lese så masse spennende forskning fra andre land. Vi har hatt stor glede av å diskutere forskning fra andre land med erfaringskonsulenter, og ikke minst, diskutere med min veileder og medforfatter Ottar Ness, som hele tiden har utfordret og inspirert meg til å lese, og lære mer. 

Hva bør det forskes mer på i forhold til bruk av erfaringskonsulenter i tjenestene?

Forskning på erfaringskonsulenter har ofte fremstilt deres involvering i tjenester som et mål i seg selv. Vi foreslår at fremtidig forskning har mer søkelys på resultatene deres medvirkning bringer. Det finnes noen resultatorienterte studier, men disse har ikke vurdert resultat av deres medvirkning der erfaringskonsulenter har roller hvor de forventes å benytte erfaringskompetanse. Vi ønsker oss også mer forskning som vurderer erfaringskonsulenter mulige innflytelse på tjenesteutvikling og organisasjonsstrukturer. 

Du kan lese mer om hvordan Erfaringssentrum har kommentert NOU:en her.