Helsepersonellkommisjonens utredning – erfaringkonsulentens rolle fremover

Torbjørn

Temakveld på litteraturhuset om Helsepersonellkommisjonens utredning

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse og Erfaringssentrum inviterte 2. mai til temakveld på Litteraturhuset om Helsepersonellkommisjonens rapport, NOU 2023: 4 «Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste», og dens betydning for fremtidens helsetjenester.

Kvelden besto av flere innlegg fra blant annet Mental Helses Jon Fabritius og medlem av utvalget, Ellen Hoxmark fra NAPHA. I panelet satt blant annet Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.

Økt bruk av likepersoner, frivillighet og erfaringskonsulenter vil bli viktig fremover

Det var god diskusjon om ståa til psykisk helsevernet i landet og dets mange utfordringer. Behov for å tenke nytt, behov for økonomisk støtte til brukerorganisasjoner og en befolkningen som i økende grad forventer mange, og gode, omsorgstjenester var noen av temaene. Panelet problematiserte også sykeliggjøring og overdiagnostisering av hva man før kalte utfordringer. Noe alle mennesker møter i løpet av livet. Helsepersonellkommisjonen gjør det klart det vil bli mangel på ansatte i omsorgstjenestene. I tillegg vil behovene for hjelp øke, så å benytte frivillige og likepersoner kommer til å bli viktig fremover.

Torbjørn snakket om hvordan erfaringskonsulenter kan være nyttige for tjenestene nedenfra – med god og individuell oppfølging. Og ved brukermedvirkning på systemnivå slik at tiltak blir fornuftig tilpasset menneskene de er ment å hjelpe.

«Jeg tror erfaringskonsulentene kan ha bredde i rollene og være med å bygge helsetjenestene nedenfra gjennom egne team i den frivillige sektor. Eller, være med å bygge tjenestene innenfra ved å være ansatt i tjenestene ved at de bringer noen sånne perspektiver. Litt som de små nissene i Ronja Røverdatter som spør «hvorfor gjør dere det sånn?.» Det er lurt å ha der om man skal tenke nytt om hvordan helsetjenester er på.»

«Men å være erfaringskonsulent er jo allerede et yrke!»

Torbjørn påpekte også under debatten at det er positivt at kommisjonen skriver det «er potensial i å satse på erfaringskonsulenter» for å styrke omsorgstjenesten, men hvor utydelig det fremstår når setningen fortsetter med «… og å gjøre dette til et yrke.»

«På den ene siden kommer erfaringskonsulenten inn i tjenestene, og det er myndighetsstyrt initiativ for å bygge opp brukermedvirkning i tjenestene og for å bringe brukernes perspektiv inn både på individnivå og i tjenesteutvikling. Men de står i disse utydelige rollene, og det sier jo rapporten også – at man må tydeliggjøre virke roller en skal ha fremover. Der tror jeg Erfaringssentrum, kompetansemiljøene, brukerorganisasjonene og fagfolk også, må være med å forme den rollen fremover. Og så er vi nok i en pioneerfase. Det står jo også i kommisjonens rapport at den har potensiel til å bli et yrke, men det er jo allerede et yrke! Det er jo i hvert fall 260 årsverk i kommunehelsetjenestene som jobber med dette.»

Erfaringssentrum ønsker at kommisjonen tar slike formuleringer på alvor fordi vi mener erfaringskonsulenter fortjener mer anerkjennelse og tillit blant sine kollegaer. Og at alle deler av psykisk helsevern og byråkratiet bør være tydelige på at de forstår hvor viktig erfaringskonsulenters rolle er, og at de tydelig kommuniserer det.

Erfaringskonsulentens rolle er fremdeles uklar

I panelet satt også Ole-Marius Minde Johnsen fra Mental Helse, som var inne på et særs relevant tema for erfaringskonsulenter. Trygghet i hvilken rolle man har, òg det forventes at man har.

«Man må huske at brukerorganisasjoner er sammensatt av en veldig brei gruppe. Men det vi har sett, og jeg har opplevd og samarbeidet en del med erfaringskonsulenter i nord. Og det er det er at klinikk og strukturen og systemet ofte misforstår den rollen en erfaringskonsulent skal ha. Men da er det viktig at erfaringskonsulenter er bevisst sin rolle der.»

Mange erfaringskonsulenter vet godt hvordan det er å være i en uavklart rolle. Men er ikke det også arbeidsgiveres og lederes ansvar å være tydelig på det? Mange erfaringskonsulenter starter i jobb uten stillingsbeskrivelse og rolleavklaring.

«Jeg er helt enig at de må være bevisst og at det er den forskjellen. Hvordan kan man gjøre at brukerorganisasjoner skaper partnerskap med de erfaringskonsulentene som jobber i tjenestene, og hvordan kan vi gjøre det på en god måte? Det viser det seg at at den doble rollen styrker dem i rollen som erfaringskonsulent på den ene siden, og som brukerrepresentant på den andre siden. Så jeg tror vi heller skal begynne å snakke om hva vi kan gjøre sammen, fremfor å hele tiden snakke om hva som er forskjellene. Jeg tror vi har en vei å gå på den dialogen der.» sa Torbjørn Mohn-Haugen.

Hele kvelden ble filmet av nasjonalt senter for kompetansesenter og kan ses på Youtube.

Du kan lese Erfaringssentrums høringssvar her.