Erfaringskonsulenter i helsevesenet: hva sier pasienter?

9. mars lanserte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse en uformell undersøkelse om pasienters erfaringer med å få hjelp av erfaringskonsulenter. Undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap og forskning. Inntil sikrere resultater foreligger, er det nødvendig med en forsiktig tilnærming til bruk av erfaringskonsulenter.

Erfaringskonsulenter er lettere å snakke med 

Ifølge undersøkelsen har flertallet av informantene uttrykt at erfaringskonsulenter har vært en verdifull ressurs i behandlingen. Mange opplever at erfaringskonsulenter gir håp gjennom behandlingsprosessen, og er lettere å snakke med enn andre ansatte. Derfor bør helsevesenet ta hensyn til pasientenes ønsker når de velger å bruke erfaringskonsulenter. Det er også viktig å innse at erfaringskonsulenter har ulik bakgrunn, og at en individuell vurdering av hver enkelt er nødvendig. På denne måten kan arbeidsoppgavene og oppfølgingen bli mest mulig effektiv, og negative effekter for enkelte pasienter eller pasientgrupper kan unngås.

– Det er bra at det er positive tilbakemeldinger fra pasienter som har fått hjelp av erfaringskonsulenter, samtidig er det viktig å ta hensyn til funnene i rapporten som er mer kritiske. Jeg er også helt enig i at mer forskning på dette er helt viktig for å finne ut mer om hvilken effekt dette har. Det påpeker også Helsepersonellkommisjonen sier generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen

Pasientene bør selv velge om de ønsker støtte av en erfaringskonsulent

Det er nødvendig å gi pasientene valgfrihet og ikke presse dem til å ha kontakt med erfaringskonsulenter mot eget ønske. Reell brukermedvirkning sikres ved å la pasientene selv avgjøre hvilke roller erfaringskonsulenten skal ha i behandlingen. For å sikre at erfaringskonsulenter blir brukt på en best mulig måte, er det også nødvendig å bruke flere kilder til å innhente kunnskap når rammer for tilbudet skal avgjøres. Dette vil bidra til å sikre at erfaringskonsulentens bakgrunn og erfaring blir så relevant som mulig for den pasientgruppen de arbeider med.

– Dette understreker viktigheten av at erfaringskonsulentene er bevisste på at de ikke skal representere bare egen historie når de bidrar i arbeid med tjenesteutvikling. Erfaringskonsulentene skal bidra til å bringe brukerperspektiver inn i utviklings- og forbedringsarbeid. Det klarer de nok bare hvis de innhenter pasienterfaringer lokalt, fra de tjenestene der de jobber. Det viser også at det kan være viktig for erfaringskonsulenter å ha tett samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner kommenterer Mohn-Haugen

En viktig ressurs, men mer forskning og kunnskap behøves

Konklusjonen fra undersøkelsen er at bruk av erfaringskonsulenter kan være en viktig ressurs i behandlingen av pasienter. Det er også behov for mer forskning og kunnskap for å sikre at bruken blir så effektiv som mulig. Helsevesenet bør ta hensyn til pasientenes ønsker, samtidig som de sikrer individuell vurdering av erfaringskonsulentene og gir pasientene valgfrihet. På denne måten kan erfaringskonsulenter være en verdifull ressurs i behandlingen av pasienter.

Du kan lese hele undersøkelsen her.