Erfaringssentrum jobber for gode løsninger

Ny styresammensetning

Erfaringssentrum jobber for å finne gode løsninger, men det er utrygghet i styret og blant de ansatte i organisasjonen etter at statsbudsjettet 2023 ble lagt frem 6. oktober.  Der kom en sjokkmelding om at en rekke organisasjoner mister sine øremerkede midler. Deriblant Erfaringssentrum.

På side 260 i Helse- og omsorgsdepartementets PROP 1 S (2022-2023) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) står følgende:

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2021– 2022), jf. Innst. 11 S (2021–2022) ble det i 2022 bevilget 2,5 mill. kroner i øremerket tilskudd til Erfaringssentrum. Det foreslås å avvikle tilskuddet til Erfaringssentrum fra og med 2023. Bevilgningen foreslås flyttet til den søkbare tilskudds- ordningen til bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Forslaget er en del av, og må sees i sammenheng med, område- gjennomgangen av enkeltstående tilskudd til navngitte mottakere, jf. nærmere omtale under kap. 2. 

– Støtten vi har mottatt i 2022 over statsbudsjettet er på 2 millioner kroner (det vi reelt har mottatt). Dette utgjør hoveddelen av Erfaringssentrum sine driftsmidler. Ved siden av har vi medlemsinntekter på ca. 40 000 kroner og litt overskudd etter «Sterkere Sammen» konferansen forklarer fungerende styreleder i Erfaringssentrum Rune Lundquist.

Forslaget i Statsbudsjettet innebærer at Erfaringssentrum i utgangspunktet må planlegge driften i 2023 med ca. 60 000 kroner. Lundquist understreker videre at Erfaringssentrum er avhengig av et tilskudd i samme størrelsesorden som vi fikk over statsbudsjettet for 2022. Dette er nøvendig for å sikre videre drift av organisasjonen i 2023 på samme nivå som i 2022.

Regjeringen ønsker en mer rettferdig fordeling

– Tilskudd er kraftfulle virkemidler, og denne regjeringen ønsker at det fra start skal være tydelig at vi ønsker en mer rettferdig fordeling på veien mot nye mål og bedre tjenester sier Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng i en kommentar på Napha.no.

Vi kan forstå intensjonen bak denne uttalelsen og støtter gode fordelingsprinsipper, men det har ikke vært noen prosess der organisasjoner som har mistet øremerkede tilskudd har vært involvert. Dette oppleves på ingen måte rettferdig, og det er mangelen på brukermedvirkning i endringen vi reagerer på. i tillegg stusser vi på regjeringens rettferdighetsdefinisjon. I store norske leksikon står følgende:

En vanlig og generell måte å forstå begrepet rettferdighet på er som den type forhold der mennesker behandles på en rimelig måte og i overensstemmelse med moralske prinsipper. En annen innflytelsesrik måte å forstå rettferdighet på, som går tilbake til antikken, er som den type forhold der alle mottar det de fortjener.

Med den definisjonen av rettferdighet som utgangspunkt finner vi det underlig at “rettferdighet” ender opp med at alle skal behandles på en like uforutsigbar måte sier Lundquist.

Mottatt støtte har vært helt avgjørende

Støtten vi har mottatt i 2022 over statsbudsjettet, har betydd at vi kan planlegge konferanse i god tid. Vi har ansatt 1,5 årsverk og med det sikret stabilitet i organisasjonen. Vi har gjennomført kurs, samlinger, veiledninger og bedre oppfølging av medlemmene. Det har også vært aktiv virksomhet overfor samfunnsaktører for økt forståelse og bruk av erfaringskonsulenter.

Vi har opplevd å oppnå bred politisk støtte, eksempelvis på Arendalsuka hvor nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Cecilie Terese Myrseth (AP) uttalte:

«Det er ikke veldig lenge siden jeg fikk kjennskap til hva en erfaringskonsulent var. Det var da jeg besøkte FACT-teamet på Mortensrud. Da ble jeg veldig begeistret. Svaret på om erfaringskonsulenten har en plass i fremtidens helsetjeneste er jo et stort og rungende ja»

Vi har også møtt politisk støtte på inspirasjonsseminar i mai, samt i et møte i Helse- og omsorgsdepartementet 5. september.

Det øremerkede tilskuddet for 2022 gjorde oss positivt overrasket. Vi har takket være det, opplevd at vi kunne planlegge for en mer langsiktig bygging av organisasjonen. Akkurat nå er det uavklart hvilke tilskuddsmidler vi kan søke på, men vi jobber for å finne veier videre.

Er opptatt av å finne gode løsninger

Erfaringssentrum er opptatt av å finne gode løsninger. Vi er i dialog med politikere, støttespillere og andre organisasjoner som er i samme situasjon som oss. I tillegg har vi tatt kontakt med Helsedirektoratet og bedt om et møte for å drøfte situasjonen og få klarhet i hvordan direktoratet tenker vi skal gå frem videre sier fungerende leder, Rune Lundquist.

Vi håper vi kan fortsette å være et trygt samlingspunkt for alle, også i fremtiden. Det er viktig for våre medlemmer at det er forutsigbarhet i driften, at de kan nå oss på mail og telefon og at vi fortsetter å fremme viktigheten av erfaringskonsulenter i tjenestene.

Erfaringssentrum skal gjøre det vi kan for å fortsette vårt fokus på erfaringskonsulenter, arbeidsgivere, forskere og alle andre som er opptatt av å heie frem erfaringskonsulentene som yrkesgruppe. Vi håper vi også kan videreføre fokuset på den systematiske bruken av erfaringskompetanse i tjenestene.

Vi skal gjøre det vi kan for å finne løsninger slik at Erfaringssentrum kan fortsette veksten vi har hatt frem til nå og jobbe aktivt for dette fremover avslutter Lundquist.