Erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 er klar!

Rapporten fra erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 er klar!

Historikk:

Erfaringskonsulentundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2015 og gjør det mulig å få oversikt over arbeidssituasjonen til erfaringskonsulentene, hvordan de har det og hvordan rollen utvikler seg. Tidligere ble undersøkelsen gjennomført av nasjonalt senter for erfaringskompetanse, men de overlot stafettpinnen til Erfaringssentrum i 2020. Mange av spørsmålene er de samme hvert år, men nytt av året er hvordan erfaringskonsulentene opplever arbeidssituasjonen under pandemien.

Gjennomføring

Undersøkelsen ble sendt ut til Erfaringssentrum sine medlemmer i siste halvdel av 2020 og ble laget i samarbeid mellom Erfaringssentrum og Fagforbundet. 118 medlemmer i Erfaringssentrum fikk undersøkelsen tilsendt på mail og vi mottok 72 svar, noe som utgjør en svarprosent på 62 prosent. Undersøkelsen gjennomføres anonymt.

Veiledning

Undersøkelsen viste tydelig at erfaringskonsulentene mangler veiledning, særlig fra andre med erfaringsbakgrunn. 75 prosent av respondentene oppgav at de ikke hadde tilbud om veiledning fra andre med erfaringsbakgrunn mens 45,8 prosent oppgav å ikke ha tilbud om veiledning i det hele tatt. Vi har derfor med bakgrunn i undersøkelsen startet opp et pilotprosjekt med veiledning av og for erfaringskonsulenter. Piloten foregår fram til midten av april og vi håper å kunne jobbe videre med en plan for veiledning for erfaringskonsulentene som ønsker det. Dette viser hvorfor denne undersøkelsen er viktig, for svarene som kommer fram gir oss en viktig pekepinn på hva det er behov for at vi satser på og prioriterer framover.

Alene på arbeidsplassen

Undersøkelsen i år viser at mange erfaringskonsulenter står alene med sin kompetanse på arbeidsplassen. 49,3 prosent av respondentene oppgir å være alene som erfaringskonsulent ved sin arbeidsplass. 14 prosent oppgir å være to, nesten 10 prosent oppgir å være tre, mens 11 prosent er fire ansatte på samme arbeidsplass. 11 prosent er fem mens 4 prosent er fem eller fler ansatt på et sted. Dette viser at over halvparten av respondentene er eneste erfaringskonsulent på sitt arbeidssted.  Erfaringssentrum satser derfor på å videreføre mulighetene for lavterskel møteplasser for våre medlemmer, blant annet gjennom digitale kaffeslabberas

Opplæring og støtte

I fritekstfelt om hvilken opplæring og støtte erfaringskonsulentene føler de mangler i dag mottok vi 51 svar. Her ble veiledning, særlig fra andre erfaringskonsulenter etterspurt. Flere skriver at de savner individuell veiledning og veiledning generelt. Andre påpeker et behov for faglig påfyll og tettere oppfølging fra arbeidsgiver. Andre ønsker et økt fokus på selvivaretakelse, etikk, journalsystemer og fokus på pårørende. Fire av respondentene oppgir at de er fornøyd med tilbudet de mottar i dag. Erfaringssentrum vil fortsette å satse på kurs og webinarer for å tilby faglig påfyll og muligheter for diskusjon i ulike arenaer.

Covid-19

Et annet viktig funn er at erfaringskonsulentene opplever at Covid-19 har påvirket arbeidssituasjonen deres på en negativ måte. Svært mange beskrev en krevende arbeidshverdag med en følelse av å være overflødig og «i veien» på arbeidsplassen. 83,1 prosent svarte ja på at covid-19 hadde påvirket arbeidshverdagen deres. De hadde mulighet til å utdype svaret sitt i et eget fritekstfelt og 52 personer valgte å gjøre dette. Noen skrev at de hadde fått mer å gjøre, mens andre beskrev en følelse av å være uviktig eller overflødig sammenliknet med andre yrkesgrupper. Svarene varierte og sprikte mellom noen som følte de hadde mer å gjøre på jobb, mens andre beskrev arbeidsoppgaver som forsvant eller ikke var mulig å gjennomføre. Mange var beskrev at det var vanskelig å nå ut til tjenestebrukerne og at begrenset kontakt med tjenestebrukerne ble opplevd som krevende for alle parter.

Høy andel organiserte erfaringskonsulenter

Undersøkelsen viser også at det er en relativt stor andel av medlemmene i Erfaringssentrum som er organisert i en fagforening. 57 prosent er organisert i Fagforbundet, 4,3 prosent er organisert i Delta og 7.1 prosent er organisert andre steder. 31.4 prosent er ikke organisert. Vi er glade for å se at erfaringskonsulentene i stor grad er organisert og håper at dette tallet stiger ved neste undersøkelse.

Stillingstittel på rett spor

Flertallet av respondentene melder at de har tittelen «erfaringskonsulent» på sin lønnsslipp og det er svært positivt at flere har dette som stillingstittel. Hele 63prosent oppgir å ha denne tittelen, men det må sees i sammenheng med at mange av respondentene er fra Vestland fylke hvor stillingstittelen er innført som en rutine. De øvrige svarene viser at 7 prosent har stillingstittel assistent. 8.8 prosent har stillingstittel miljøarbeider. 5,3 prosent har tittelen erfaringsmedarbeider og 15.3 prosent har stillingstittelen konsulent

Øvrige funn

Nesten halvparten av respondentene oppgir å ikke ha en stillingsinnstruks i jobben sin. 61 prosent oppgir at de helt eller delvis opplever å ha de samme arbeidsoppgavene som de øvrige ansatte på arbeidsplassen. Dette viser viktigheten av å øke fokuset framover på tydelige stillingsinstrukser og opplæring av arbeidsgivere. Dette kommer Erfaringssentrum til å fokusere på gjennom arbeidsgiversamlinger og opplysningsarbeid. 37,5 prosent av respondentene oppgir å ha bakgrunn fra helsefag mens nesten 14 prosent har påbegynt en slik utdannelse. 29,2 prosent av respondentene oppgir å ha tatt videreutdanning etter at de begynte som erfaringskonsulent. Det er positivt at mange videreutdanner seg, og vi kommer til å holde fokuset framover på øvrig kompetanseheving blant erfaringskonsulentene.

Planen videre

Undersøkelsen i år har vært bidragsyter til å forme Erfaringssentrum sine satsingsområder framover, og selv om datagrunnlaget har noen svakheter i form av få respondenter, ønsker vi å ta medlemmene våre på alvor ved å følge opp og finne løsninger på så mye som mulig av de nåværende utfordringene. Vi håper på en enda høyere svarprosent til neste år og gleder oss til å se utviklingen ved neste gjennomføring.

Ønsker du å drøfte undersøkelsen ytterligere inviterer vi til spesialversjon av «digitalt kaffeslabberas» hvor undersøkelsen står på agendaen. Dette kaffeslabberaset vil være åpent for alle som ønsker å delta uavhengig av om man er medlem i Erfaringssentrum og vare lenger enn vanlig. Meld deg på, ta med deg kaffekoppen og bidra med dine tanker rundt årets svar!

Klikk her for å lese Erfaringskonsulentundersøkelsen2020 i sin helhet