Yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter

yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulentene har endelig fått egne yrkesetiske retningslinjer!

Arbeidet med yrkesetiske retningslinjer har pågått gjennom 2021. Erfaringssentrum fikk på plass en arbeidsgruppe bestående av erfaringskonsulent Susanne Albertine Davidsen, erfaringskonsulent Morten Brodahl og organisasjonsrådgiver Andrea Holst. Målet var å lage et utkast til yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter. Gruppen leverte et førsteutkast til godkjenning i styret før arbeidet ble sendt ut på høring til alle som ønsket å komme med tilbakemeldinger. Arbeidsgruppen mottok syv høringssvar og endret retningslinjene basert på disse høringsinnspillene. Du kan laste dem ned her.

En tilbakemelding som gikk igjen var bruken av «bruker/pasient» fremfor eksempelvis «medmenneske, medborger eller tjenestebruker». Årsaken til at arbeidsgruppen valgte å holde på nevnte betegnelse er fordi det per nå er slik lovverket beskriver den omtalte gruppen. Arbeidsgruppen fant heller ikke et dekkende alternativt begrep. På årsmøtet ble det også vedtatt at retningslinjene skal revideres hvert tredje år av en arbeidsgruppe som oppnevnes av styret i Erfarngssentrum. Neste revisjon skal derfor gjennomføres i løpet av 2024. Retningslinjene skal være levende og skal endres i tråd med utviklingen på feltet, derfor er jevnlige revideringer viktig.

I startfasen

Susanne Albertine, som også var vinner av erfaringskonsulentprisen i 2021 var initiativtager til arbeidet med yrkesetiske retningslinjer. Jeg gjorde et intervju med henne for å høre mer om hvorfor hun ønsket at disse retningslinjene skulle komme på plass. 

Hva var årsaken til at du tok initiativ til arbeidet?

Som erfaringskonsulent har jeg ofte savnet tydelige føringer for min erfaringsfaglige tilnærming til arbeidet i tjenestene, og også opplevelsen av tilhørighet i egen yrkesgruppe basert på et felles verdisett og felles retningslinjer. 

I dag er vi i ferd med å etablere oss som egen yrkesgruppe. Jeg opplever at vi på mange måter fortsatt famler litt med hvem vi er, og hvor vi står som yrkesutøvere. Som ny yrkesgruppe tror jeg det er viktig å tydeliggjøre hvilke verdier som ligger til grunn for vårt arbeid i møte med tjenesteapparatet. Mitt innspill om utarbeiding av egne retningslinjer handlet i stor grad om å påpeke behovet for å etablere gode rammer for erfaringskonsulentenes virke og fremtreden.  Jeg har også et håp om at retningslinjene kan bidra til å forsterke fellesskapet og tilhørighetsfølelsen i vår yrkesgruppe.

Hvordan vil du beskrive arbeidet med retningslinjene?

Mitt initiativ ble formidlet til styret i Erfaringssentrum, som deretter nedsatte en arbeidsgruppe som kunne arbeide videre med dette. Styret fungerte som en tydelig støttespiller under vårt arbeid i arbeidsgruppen, og Erfaringssentrums ansatte rådgiver gjorde også en formidabel jobb med organisering av arbeidet. Hun sørget for god gjennomføring av prosjektet. Erfaringssentrums rådgiver sikret også at alle Erfaringssentrums medlemmer fikk mulighet til å gi sine innspill gjennom høringsutkast. Dette ble formidlet gjennom Erfaringssentrums nettsider. 

Hva tenker du om prosessen rundt arbeidet? 

Jeg opplever prosessen omkring arbeidet som svært ryddig. Arbeidet foregikk over en lengre periode, hvilket ga alle arbeidsgruppens medlemmer god tid til å reflektere over alle aspekter og utfordringer. Dialogen gjennom arbeidsprossessen opplevdes åpen og demokratisk. Jeg opplever at vi jobbet godt med å kartlegge hvilke behov vi som yrkesgruppe hadde som retningslinjene kunne være oss til hjelp med.

Førsteutkastet ble lagt ut til høring før sommeren, slik at alle Erfaringssentrums medlemmer fikk god tid til å gi tilbakemeldinger. Vi fikk mange gode innspill. Mange meddelte begeistring over vårt arbeid, samtidig som vi også fikk konstruktive forslag til forbedring. Konstruktive tilbakemeldinger gikk på påpeking av områder vi ikke hadde dekket godt nok. Arbeidsgruppen gikk deretter sammen igjen og gjennomgikk omstendig alle innspill, og forbedret dokumentet med utgangspunkt i disse. Dokumentet ble til slutt vedlagt sakspapirene i god tid før årsmøtet. Retningslinjene ble enstemmig vedtatt som utgangspunkt for oss erfaringskonsulenters videre arbeid i tjenestene. 

Hvorfor er yrkesetiske retningslinjer for viktig for erfaringskonsulenter?

Som erfaringskonsulenter står vi ofte alene om å representere vårt fagfelt i det tverrfaglig samarbeidet i avdelingene. Vi har derfor ofte ikke kollegaer fra eget fagfelt å samrå oss med ved erfaringsfaglige spørsmål og refleksjoner. Jeg tror derfor at et felles sett med yrkesetiske retningslinjer vil kunne fungere som en rettesnor i arbeidet vårt. Forhåpentligvis vil de også bidra til å skape en felles forståelse og en felles tilnærming for erfaringskonsulenter som yrkesgruppe. Utover å fungere som et felles verdisett for erfaringskonsulenters arbeid kan retningslinjene også virke førende for erfaringskonsulentene. De kan veilede oss idet vi nå tar skrittet mot å definere oss som en selvstendig yrkesgruppe med yrkesfaglig selvråderett i det tverrfaglige terrenget. 

For nye erfaringskonsulenter kan retningslinjene være til hjelp i prosessen med å formes som fagperson i nytt virke. De kan også gi et innblikk i hva det innebærer å arbeide som erfaringskonsulent for andre som vurderer dette.

Retningslinjene vil også kunne bidra til å ansvarliggjøre oss som yrkesutøvere, og bidra til å gi arbeidsgivere et klarere bilde av hvem vi er som yrkesutøvere. De kan også tydeliggjøre hvordan vår rolle og vår tilnærming kan passe inn i det tverrfaglige teamet.

Reell tverrfaglighet

Reell tverrfaglighet forutsetter samtidig at hver deltakende yrkesgruppe står støtt i eget fagfelt, som utgangspunkt for å utvikle en fellesfaglighet på tvers av profesjonstilhørighet i teamet. Jeg tror at våre felles retningslinjer kan bidra til å tydeliggjøre vår fagdisiplin, og også bidra til å både ansvarliggjøre oss og å likestille oss som yrkesgruppe i møte med andre yrkesgrupper i det tverrfaglige terrenget. 

Erfaringssentrum er fornøyd med at yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter endelig er vedtatt og vil oppfordre medlemmene i erfaringssentrum til å gjøre seg kjent med dem og følge dem etter beste evne.

Du kan lese retningslinjene i sin helhet ved å klikke her