Å overkomme hindringer – Sammen om løsninger?

 

20. mars publiserte ROP et intervju med Liese Recke av Marte Frimand. I etterkant har det vært mange reaksjoner. 

Erfaringssentrum er opptatt av å tydeliggjøre og drøfte utfordringer og dilemmaer knyttet til erfaringskonsulentrollen. Derfor ønskes alle innspill og stemmer som setter søkelys på dette velkommen. Som organisasjon arbeider Erfaringssentrum målrettet og systematisk for å fremskaffe og støtte god praksis med erfaringskonsulenter, slik at utfordringer og hindringer overkommes og løses.

Erfaringskonsulenter er et satsningsområde i helse -og velferdstjenestene og erfaringskonsulentroller har forskningsmessig støtte internasjonalt og etterhvert også i norske tjenester. Erfaringskonsulenter er en yrkesgruppe i vekst i norske helse, sosial og velferdstjenester. Men, erfaringskonsulentrollen kan fortsatt regnes som ny i norsk kontekst og er i stadig utvikling og endring. Utvikling av rollen innebærer at erfaringskonsulenter i noen tjenester har oppgaver som spenner på tvers av nivåer, men de i andre situasjoner har spesialiserte roller.

Med økt satsning er det også behov for å belyse mørke kroker og kritiske perspektiver for å avdekke behov, og finne løsninger sammen. Barrierer i arbeidet med integrering av erfaringskonsulenter er blant annet stigmatisering, mangel på anerkjennelse, dårlige lønns- og arbeidsvilkår, uklare rolle- og forventningsavklaringer, opplæring og mye mer. Erfaringssentrum er opptatt av å bringe frem disse sammensatte utfordringene og skape en arena hvor de kan diskuteres. I arbeidet om hvordan overvinne de mange utfordringene er det viktig å være bevisst på egne fordommer. Det er også viktig å være nyansert. I Norge er erfaringskonsulenter ansatt primært i offentlig sektor og i tverrfaglige tjenester og team, mens i andre land kan det være annerledes.

Om man ikke streber etter å være saklig og objektiv i måten man presenterer kritikk, står man i fare for å marginalisere og generalisere en hel yrkesrolle. Etter å ha lest intervjuet med Recke er det særlig et spørsmål vi sitter igjen med: Hvordan kan vi sammen løfte utfordringer som inviterer til dialog om hvordan løse dem?

 

Erfaringssentrum sitt samarbeid med Liese Recke 

I 2021 skrev Liese Recke en kronikk i Fontene. Daværende styreleder, Torbjørn Mohn-Haugen og doktorgradsstipendiat Kristina Åkerblom svarte sammen på denne. I etterkant inviterte Erfaringssentrum Recke inn til flere arenaer for å samarbeide. Bakgrunnen for dette var å få frem kritiske perspektiver i utviklingsarbeidet.

De siste to årene har Erfaringssentrum gjennomført forsker-workshoper under «Sterkere Sammen» konferansen. I 2024 inviterte Erfaringssentrum Liese Recke til å lede dette arbeidet. Etter publiseringen av intervjuet og reaksjonene dette har ført med seg, er det blitt drøftet internt hvorvidt Recke fortsatt kan lede dette arbeidet. På bakgrunn av reaksjonene har vi kommet frem til at det vil være kontraproduktivt at dette forskerseminaret blir ledet av Recke. Ikke fordi man ikke ønsker kritiske røster velkommen. Men, fordi Erfaringssentrum vil ha fokus på å belyse utfordringer, og da for å løse og håndtere dem.

I kraft av alt dette vil Erfaringssentrum invitere til samtale i form av et webinar i løpet av april. Der vil Recke, og alle som er berørt av denne diskusjonen, inviteres for å løfte frem alle sider i en viktig debatt for erfaringskonsulentene, og for feltet.