Erfaringskonsulentene fortsetter å bli fler

erfaringskonsulentene blir fler

Erfaringskonsulentene fortsetter å bli fler. Dette er gledelige nyheter, men det forplikter arbeidsgiverne til å sørge for veildning og god oppfølging sier konstituert styreleder i Erfaringssentrum Rune Lundquist i forbindelse med lanseringen av den årlige SINTEF-rapporten om antall årsverk i norske psykisk helse- og rustjenester.

En betydelig økning fra 2019 til 2022

Konstituert styreleder Rune Lundquist

I løpet av de siste årene har det vært en økning i andelen kommuner som har ansatt erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus. Fra 2019 til 2022 har andelen kommuner med slike ansatte økt med 15 prosent. Fra 27 prosent I 2019 til 42 prosent I 2022. Dette er en betydelig økning.

– Dette kan ha mye å si for at vi skal få styrket brukerperspektivet inne i tjenestene. Vi er imponert over den økningen vi har sett siden 2019, og det viser jo også medlemstallene våre. I 2022 har vi hatt en økning på over 30 prosent fra 2021 sier Lundquist.

Jeg er allikevel bekymret for at en del av erfaringskonsulentene ikke får nok veiledning, og at de står i en sårbar situasjon, sier Lundquist. Det er viktig at vi i Erfaringssentrum sammen med andre aktører på feltet bidrar til at erfaringskonsulentrollen kvalitetssikres. Det skal vi gjøre gjennom å være tydelige på hva som trengs, og skape gode møteplasser fysisk og digitalt i 2023.

Vi tenker det er spesielt viktig at erfaringskonsulentene får veiledning og at arbeidsgivere legger til rette for dette. For det å ansette erfaringskonsulenter forplikter.

Stor variasjon mellom ulike fylker

Det er store variasjoner mellom fylkene. Store kommuner har naturlig nok ansatt flere erfaringskonsulenter enn mindre kommuner. Dette skyldes at store kommuner har mer ressurser til å ansette personer med denne type kompetanse.

I tillegg til økningen i andelen kommuner med erfaringskonsulenter, har det også vært en økning i antall årsverk. Fra 2019 til 2022 har antallet årsverk økt med 55 prosent, fra 167 årsverk til 260 årsverk. Dette viser at det ikke bare er flere kommuner som har ansatte med erfaringskompetanse, men også at det er en økt etterspørsel etter denne type kompetanse i tjenestene.

Flere bidrar på systemnivå og har kontakt med brukerorganisasjoner

Generalsekretær
Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen er glad for at erfaringskonsulentene blir fler.

Når det gjelder hvilken roller erfaringskonsulentene har i tjenestene, har det vært små endringer de siste årene. Men det er en økning i forhold til hvor mange som bidrar på systemnivå og i kontakt med brukerorganisasjoner og pårørende. Dette viser at erfaringskompetansen blir mer integrert i tjenestene og at den blir sett på som en verdifull kompetanse i møte med brukere og andre aktører.

– Når det samarbeides mer mellom brukerorganisasjoner på bakgrunn av at erfaringskonsulenter ansettes, styrker dette både brukerorganisasjonene og tjenestene. Det skaper potensiale til å danne gode partnerskap mellom brukerorganisasjonene og de kommunale tjenestene. Dette kan gjøre at brukerperspektivet blir enda tydeligere i utviklings- og forbedringsarbeidet, sier generalsekretær i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen

Dette kan øke antallet kommuner som samarbeider tettere med brukerorganisasjonene. Det er helt tydelig i SINTEF undersøkelsen for 2022 at det er stort forbedringspotensiale på dette område.

 

Brukes i ulike tilbud

Erfaringskonsulentene brukes i mange ulike aktivitetstilbud, dagsenter, arbeidstiltak, FACT-team og kollegaveiledning. I tillegg bidrar de i selvhjelpsgrupper og i ulike kurs og treffpunkter. Dette viser at erfaringskompetansen kan være nyttig i ulike sammenhenger og at den kan bidra til å styrke tjenestene på mange måter.

Tallene viser at det er økt fokus på å involvere personer med egen erfaring i tjenestene. Dette bidrar til å styrke tjenestene og gjøre dem mer relevante for brukerne. Det er positivt at erfaringskompetansen er mer integrerte i tjenestene. Det viser at erfaringskompetansen sees på som en verdifull kompetanse i møte med brukere og andre aktører. Det er viktig at tjenestene fortsetter å utvikle seg og tilpasse seg behovene til brukerne. For å få til det, er involvering av personer med egen erfaring kan være en nyttig måte å gjøre dette på.

55 prosent svarer at de ikke planlegger å ansette i 2023

Kommunene som svarte at de ikke har ansatt erfaringskonsulent, ble spurt om de hadde planer om dette fremover. 55 prosent av disse svarte at de ikke har planer om å ansette slike personer i 2022. 12 prosent svarte at de har planer om å ansette erfaringskonsulenter. Resten var usikre.

Fra 2021 til 2022 har det vært en økning i andelen som svarer at de ikke vet om de har planer om å ansette folk med erfaringskompetanse. Hver tredje kommune som ikke har erfaringskonsulent er usikker på om kommer til å gjøre det.

Ulike årsaker til at nye ansettelser planlegges

De som planlegger å ansette erfaringskonsulenter oppgir ulike årsaker til dette. Noen sier at de ønsker å styrke brukerperspektivet, mens andre sier at de har hatt gode erfaringer med å ha ansatt erfaringskonsulenter tidligere. Noen har også lagt dette som et tiltak i sine handlingsplaner, mens andre har søkt eller fått midler til å få til ansettelsene. Uansett årsak er det tydelig at det er en økning i antall årsverk med erfaringskompetanse i tjenestene, noe som kan bidra til å forbedre tjenestene og styrke brukerperspektivet.

Om SINTEF-rapporten

Sintef har samlet inn årsverkstall for psykisk helsearbeid i alle landets kommuner på oppdrag fra Helsedirektoratet siden 2007 for å følge utviklingen i ressursinnsatsen i kommunene. Datainnsamlingen har høy oppslutning i kommunene, men det har vært noen år hvor ikke alle kommunene har rapportert årsverkstall. I 2020 var det 66 kommuner som ikke rapporterte, mens det i 2021 var 24 kommuner og i 2022 var det 9 kommuner som ikke leverte årsverkstall. Sentio AS og Sintef har hatt kontakt med mange kommuner for å få dem til å delta i datainnsamlingen, og nær 1700 fagfolk deltok i utfyllingen i 2022. Det kvalitative datagrunnlaget vurderes å være av god kvalitet, og de kvantitative anslagene som gjøres er godt kvalitetssikret i de fleste kommuner.

Du kan lese hele SINTEF-rapporten her.

Er du arbeidsgiver som vil ansette? Vi kan anbefale veilederen til Oslo kommune. Last den ned her.