Erfaringskonsulentene blir viktige fremover

SINTEF publiserte i desember rapporten «Kommunalt psykisk helse-og rusarbeid 2023: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.» Disse årlige rapportene tar for seg trender og endringer innenfor psykisk hels og rus-arbeid i landets kommuner og bydeler. Vi i Erfaringssentrum ser positivt på at rapporten beskriver en økning av ansettelse av folk med brukererfaring.

 

Færre årsverk i 2023 enn i 2022

Rapporten beskriver at det i 2019 var 27 prosent av alle kommunene som hadde ansatte med erfaringskompetanse/brukererfaring i psykisk helse og/eller rustjenestene, og at i 2023 har andelen kommet opp i 40 prosent.

Rapporten fra 2019 beregnet 167 årsverk totalt i landet, og i 2023 teller den 253 årsverk. Fra 2019 til 2023 er det altså en økning på 86 årsverk. Samtidig er det en nedgang fra 260 årsverk i 2022, til 253 i 2023. «Ut ifra tabellene ser ut til å være en reduksjon i rapporterte årsverk i alle fylker, utenom Trøndelag. Om dette er en trend er ikke godt å si, men det er noe vi i Erfaringssentrum vil følge med på,» sier generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen.

Om man tar med i beregningen økningen av årsverk med erfaringskompetanse ved tjenester for barn og unge, som har gått fra 16 årsverk i 2019 til 48 årsverk i 2023, får man en økning på 65% totalt sett.

 

Noen kommuner har ikke planer om å ansette folk med brukererfaring

I 2019 var det 310 kommuner som ikke hadde planer om å ansatte med brukererfaring, mot 212 kommuner i 2023. Av de 212 er det 122 kommuner som svarer at de ikke har planer om å ansette. Årsakene er blant annet manglende ressurser og at det ikke er en lovpålagt tjeneste. 11 kommuner/bydeler har svart at de har planer om å ansette personer med erfaringskompetanse i tjenester til barn og unge, mens 193 svarer nei.

Erfaringskonsulenter gjør fagfolk mindre firkanta«Det er positivt at det har vært en stor økning i antallet personer som er ansatt på bakgrunn av sin erfaringskompetanse de siste årene, men jeg ser at Erfaringssentrum og andre aktører på feltet har en stor jobb å gjøre for motivere flere kommuner til å ansette. Det kan være verdifullt å utvide perspektivet på hvor man kan bruke erfaringskonsulenter og ta nytte av brukernes perspektiver,» sier Mohn-Haugen.

 

Samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner

18 prosent svarer at de i stor eller svært stor grad har samarbeid med lokale/regionale og sentrale/nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjoner, mens 36 prosent svarer at de i svært liten eller i liten grad har samarbeid med disse.

«Det er viktig at erfaringskonsulentene rundt om i Norge kan bidra til å utvikle samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjonene og kommunene. Organisasjonene sitter på viktig kunnskap om brukeres erfaring. Dette er sentralt når kommuner skal utvikle tjenestene sine. At erfaringskonsulentene kan være en viktig faktor i å få med brukerorganisasjonene har vi stor tro på,» sier Mohn-Haugen.

 

Du kan lese hele SINTEF-rapporten her.

Er du arbeidsgiver som vil ansette? Vi kan anbefale veilederen til Oslo kommune. Last den ned her.